Procedury egzaminu maturalnego w I LO w Oleśnie

w okresie zagrożenia epidemiologicznego COVID-19

rok szkolny 2019/2020

 

 1. Egzamin maturalny odbywa się zgodnie z ustalonym na terenie szkoły harmonogramem.
 2. Na egzamin może przyjść wyłącznie osoba zdrowa (zdający, nauczyciel, inny pracownik szkoły ), bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.
 3. Zdający, nauczyciel oraz każda inna osoba uczestnicząca w przeprowadzaniu egzaminu nie może przyjść na egzamin, jeżeli przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.
 4. Rodzic/Prawny opiekun nie może wejść z dzieckiem na teren szkoły, z wyjątkiem sytuacji, kiedy zdający wymaga pomocy np. w poruszaniu się.
 5. Czekając na wejście do szkoły albo sali egzaminacyjnej, zdający zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej
  1,5 m) oraz mają zakryte usta i nos.
 6. Zdający, którzy piszą egzamin w salach 22, 23, 24, 26, 27 (II piętro) wchodzą do szkoły wejściem starym od podwórka; zdający , którzy piszą egzamin w salach 2, 4, 6, 8, 9 (parter) wchodzą do szkoły nowym wejściem od strony podwórka.
 7. Segmenty C, D, F są w dniach egzaminu zamknięte.
 8. W dniach 8, 9, 10 czerwca w szkole nie prowadzi się zajęć edukacyjnych dla klas I i II (dni dyrektorskie).
 9. W każdym dniu trwania egzaminu wyznaczeni są nauczyciele rezerwowi, którzy będą mogli, nawet w dniu egzaminu, zastąpić osoby, które z uzasadnionych powodów, w tym ze względu na chorobę, nie będą mogły przyjść do pracy w dniu egzaminu.
 10. Na teren szkoły mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maseczką jedno- lub wielorazową, materiałem, przyłbicą – w szczególności w przypadku osób, które ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką). Zakrywanie ust i nosa obowiązuje na terenie całej szkoły, z wyjątkiem sal egzaminacyjnych po zajęciu miejsc przez zdających. Podczas wpuszczania uczniów do sali egzaminacyjnej członek zespołu nadzorującego może poprosić zdającego o chwilowe odsłonięcie twarzy w celu zweryfikowania jego tożsamości (konieczne jest wówczas zachowanie co najmniej 1,5-metrowego odstępu).
 11. Zdający są zobowiązani zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca w sali egzaminacyjnej. Po zajęciu miejsca w sali egzaminacyjnej (w trakcie egzaminu) zdający ma obowiązek ponownie zakryć usta i nos, kiedy:
  1. podchodzi do niego nauczyciel, aby odpowiedzieć na zadane przez niego pytanie
  2. wychodzi do toalety
  3. kończy pracę z arkuszem egzaminacyjnym i wychodzi z sali egzaminacyjnej.
 12. Zarówno zdający, jak i członkowie zespołu nadzorującego mogą – jeżeli uznają to za właściwe – mieć zakryte usta i nos w trakcie egzaminu, nawet po zajęciu miejsca przy stoliku / stanowisku egzaminacyjnym
  (w przypadku zdających) lub kiedy obserwują przebieg egzaminu, siedząc albo stojąc (w przypadku członków zespołu nadzorującego i innych osób zaangażowanych w przeprowadzanie egzaminu w danej sali).
 13. Zdający, którzy ze względów zdrowotnych nie mogą zakrywać ust i nosa maseczką, mogą nosić przyłbicę albo, jeżeli nie mogą również korzystać z przyłbicy, mogą przystąpić do egzaminu w odrębnej sali egzaminacyjnej. W takiej sytuacji minimalny odstęp, jaki musi zostać zachowany pomiędzy samymi zdającymi oraz zdającymi
  i członkami zespołu nadzorującego, wynosi 2 m.
 14. W przypadku stwierdzenia u zdającego objawów chorobowych, przewodniczący ZN informuje o zaistniałej sytuacji przewodniczącego ZE (dyrektora), następnie zdający jest odprowadzany, przez nauczyciela pełniącego dyżur na korytarzu do sali nr 3.
 15. Sala nr 3 będzie wyposażona m.in. w środki ochrony osobistej i płyn dezynfekujący, dla odizolowania osoby
  w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych.
 16. Dyrektor powiadamia Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Oleśnie nr tel. (34 358-26-73)
  o stwierdzeniu objawów chorobowych u zdających lub członków ZN.
 17. Lasowania miejsc dokonuje członek ZN, a nie absolwent. Nauczyciel informuje zdającego o numerze stolika.
 18. Kody kreskowe rozdawane są zdającym przed każdym egzaminem. Po naklejeniu kodów na arkuszu maturalnym, członek ZN zbiera od zdających kody.
 19. Zdający nie mogą wnosić na teren szkoły zbędnych rzeczy, w tym książek, telefonów komórkowych, maskotek.
 20. Dla zdających, którzy chcą na czas egzaminu złożyć rzeczy (np. kurtka, parasol..), przeznaczona jest sala
  nr 1. Rzeczy muszą być spakowane w jednorazowe, przezroczyste woreczki.
 21. Za rzeczy złożone w sali nr 1 nie odpowiada szkoła.
 22. Na egzaminie każdy zdający korzysta z własnych przyborów piśmienniczych, linijki, cyrkla, kalkulatora itd. Zdający nie mogą pożyczać przyborów od innych zdających.
 23. Szkoła zapewnia każdemu zdającemu tablice matematyczne i fizykochemiczne (na egzamin z matematyki, fizyki, biologii i chemii).
 24. Na egzamin z języka polskiego szkoła zapewnia  słowniki języka polskiego. Jeden komplet w sali egzaminacyjnej. Do słowników należy podchodzić w maseczce i jednorazowych rękawicach. Przy każdym stoliku ze słownikami będzie dostępny płyn do dezynfekcji rąk.
 25. Szkoła nie zapewnia wody pitnej. Na egzamin należy przynieść własną butelkę z wodą.
 26. Szkoła nie zapewnienia posiłków. Osoby przystępujące do więcej niż jednego egzaminu w ciągu dnia będą mogły zjeść przyniesione przez siebie produkty w przerwie między egzaminami.
 27. Osoby, które przystępują do dwóch egzaminów jednego dnia, mogą w czasie przerwy opuścić budynek szkoły, albo oczekiwać na terenie szkoły na rozpoczęcie kolejnego egzaminu w sali nr 18.
 28. W przypadku EM zdający nie mogą przebywać w sali egzaminacyjnej podczas przerw między poszczególnymi zakresami, ze względu na konieczność przeprowadzenia dezynfekcji tych miejsc oraz – jeżeli to konieczne – znajdujących się w nich sprzętów.
 29. Po zakończeniu pracy z arkuszem maturalnym, zdający może opuścić salę egzaminacyjną, jednak nie wcześniej niż godzinę od rozpoczęcia egzaminu i nie później niż 15 min. przed końcem czasu. Zdający opuszczają salę
  w odstępach 15 sekundowych.
 30. Zakaz gromadzenia się zdających, na terenie szkoły, przed i po egzaminie.
 31. W czasie trwania egzaminu sale w których odbywa się egzamin będą otwarte lub wietrzone w czasie egzaminu (minimum co godzinę), tak aby nie tworzyć przeciągów.
 32. Na bieżąco będzie prowadzona dezynfekcja toalet, klamek, poręczy, krzeseł itp.

Dyrektor

Marek Leśniak