Rekrutacja 2023/2024

Zapraszamy do Liceum Ogólnokształcące w Oleśnie

Jesteś uczniem ósmej klasy i to właśnie teraz stoisz przed decyzją wyboru szkoły, w której będziesz kontynuował edukację. Proponuję Ci naukę w „Lotniku”, szkole, która istnieje od 1945 roku i cieszy się dużą popularnością w mieście i regionie.

Co roku nasze mury opuszczają absolwenci, którzy kontynuują naukę na prestiżowych uczelniach w kraju i za granicą.

Zastanawiasz się dlaczego warto?

Jestem przekonany, że wiesz jak ważny dla Twojej przyszłości jest wybór odpowiedniej szkoły. Wiem, że podejmiesz właściwą decyzję.

ZAPRASZAM – POZNAJ NAS BLIŻEJ!

mgr Marek Leśniak,  Dyrektor Zespołu Szkół w Oleśnie

ATUTEM SZKOŁY JEST:

 • profesjonalna kadra pedagogiczna;
 • najwyższa zdawalność matur w powiecie oleskim- od roku 2016/17 wynosi 100%;
 • partnerska i przyjazna atmosfera;
 • niemal 150 lat tradycji w edukacji, w budynku naszej szkoły;
 • możliwość zakwaterowania ucznia w Internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Ogólnokształcących w Oleśnie

Zastanawiasz się dlaczego warto?

 • Obiekt dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

 • 22 sale lekcyjne

 • 2 laboratoria

 • Hala sportowa

 • Sala gimnastyczna

 • Siłownia

 • Biblioteka

 • Gabinet doradcy zawodowego

 • 2 świetlice

 • Skatepark

 • Aula koncertowa

 • Wi – fi

PONADTO:

 1. Klasy z rozszerzonym językiem angielskim  lub z rozszerzonym językiem niemieckim.
 2. Cztery języki obce do wyboru:angielski, niemiecki, francuski lub łaciński jako drugi język kształcenia w zakresie podstawowym.
 3. Możliwość przygotowania się i przystąpienia do egzaminu państwowego z języka niemieckiego DSD II.
 • Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w grupach międzyoddziałowych.
 • Atutem takiego modelu kształcenia jest możliwość zmiany profilu kształcenia (przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) bez konieczności zmiany klasy.
 • HUMANISTYCZNA – j. polski oraz do wyboru historia lub WOS
 • SPOŁECZNA – WOS oraz do wyboru historia lub geografia
 • EKOLOGICZNA – biologia i geografia
 • EKONOMICZNA – matematyka i geografia
 • POLITECHNICZNA – matematyka i fizyka
 • MEDYCZNA – biologia i chemia

I LO Olesno im. Lotników Polskich w programie CYBER.MIL z klasą

Specjalna oferta w roku szkolnym 2023/24

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z „cyberświatem”,  skorzystaj z jedynej takiej oferty w regionie i dołącz do  grona uczniów klasy CYBER.MIL – Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.  To już trzecia edycja tej sprawdzonej oferty kształcenia.

W roku szkolnym 2023/24 proponujemy zainteresowanym kandydatom klasę sportową o specjalności: piłka siatkowa, piłka  koszykowa, piłka nożna.

Informacje dodatkowe

Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Suma punktów uzyskanych jako wynik:
 2. a) egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów).

Wyniki egzaminu wyrażone, w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1. języka polskiego – mnoży się przez 0,35; 2. matematyki – mnoży się przez 0,35; 3. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

 1. b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów.

Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty ∙ celująca – 18 pkt ∙ bardzo dobra – 17 pkt ∙ dobra – 14 pkt ∙ dostateczna – 8 pkt ∙ dopuszczająca – 2 pkt

 1. c) innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– łącznie 28 pkt.
 1. O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno następujące kryteria:
 2. suma punktów wymienionych w pkt. l,
 3. suma punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty,
 4. suma punktów uzyskanych za świadectwo,
 5. udział w finałach konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
 6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od ww. kryteriów.
 7. Obowiązujący próg przyjęcia do liceum w powiecie oleskim wynosi 80 pkt.

Harmonogram rekrutacji ( daty podamy w późniejszym w terminie):

115.05.2023r.–19.06.2023r. do godz. 15:00 – składanie wniosków o przyjęcie do szkoły pierwszego wyboru. Wniosek do  pobrania ze strony szkoły lo.olesno.pl – zakładka „O szkole”, plik „Dokumenty do pobrania” i podpisany przez kandydata oraz rodziców/prawnych opiekunów.

20.06.2023r.–10.07.2023r. do godz. 15:00 Uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

Do 10 lipca 2023r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

17 lipca 2023r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

17.07.2023r. – 21.07.2023r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także dwóch zdjęć.

24 lipca 2023r. do godz. 14:00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.