I LO Olesno im. Lotników Polskich w programie CYBER.MIL. z klasą

Specjalna oferta

Jeśli chciałbyś związać swoją przyszłość z nowoczesnymi kierunkami związanymi z cyberświatem skorzystaj z jedynej takiej oferty w regionie i dołącz do  grona uczniów klasy CYBER.MIL – Cyberbezpieczeństwo i nowoczesne technologie informatyczne.

CZYM WYRÓŻNIA SIĘ KLASA CYBER.MIL.?

 • Informatyka, matematyka i język angielski w rozszerzonym zakresie

 • Zajęcia dodatkowe z fizyki

 • Niecodzienne zajęcia rekreacyjno – sportowe (żeglarstwo, sporty zimowe, paintball)

Z oferty przygotowanej przez Ministerstwo Obrony Narodowej skorzystać może jedynie 240 osób w Polsce z 16 szkół.

NASZE WARTOŚCI

▪ wstęp do programowania i algorytmizacji
▪ wstęp do robotyki;
▪ architekturę i organizację komputerów;
▪ sieci komputerowe;
▪ praktyczne aspekty kryptologii;
▪ technologie webowe i mobilne;
▪ bazy danych;
▪ systemy operacyjne;
▪ zabezpieczenia sieciowe i teleinformatyczne;
▪ ataki sieciowe i złośliwe oprogramowanie.

 • strzelectwo,
 • taktyka,
 • logistyka,
 • prawo,
 • obrona przeciwlotnicza.

CYBER.MIL. z klasą

Dołącz do  grona uczniów klasy CYBER.MIL.

W ramach kształcenia przewidziano zajęcia teoretyczne i praktyczne. Planowane są także zajęcia zdalne w formie e-learningu, wyjazdy i spotkania z wojskowymi ekspertami od cyberbezpieczeństwa. Absolwent klasy będzie mógł z powodzeniem studiować na wielu kierunkach studiów, m.in.:

 • informatyka;
 • automatyka;
 • cybernetyka;
 • programowanie;
 • kryptologia;
 • cyberbezpieczeństwo;
 • bezpieczeństwo wojskowe;
 • obronność państwa.

PODCAST

DOŁĄCZ DO GRONA NAJLEPSZYCH!

Jeśli jesteś zainteresowany szczegółami skontaktuj się z naszą szkołą

 • Tel. +48 34 358 38 06

 • E-mail: lo_olesno@wodip.opole.pl

Wyślij formularz lub zadzwoń.
Postaramy się odpowiedzieć na każde twoje pytanie.

  Imię i nazwisko (wymagane)

  Adres email (wymagane)

  Telefon kontaktowy

  REKRUTACJA

  Jakie wymagania muszę spełnić?

  • Musisz wykazać się co najmniej ocenami dobrymi (4) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej z przedmiotów:

   • matematyka,
   • informatyka,
   • fizyka,
   • język angielski
  • 150 punktów- to minimum jakie musisz uzyskać w procesie rekrutacji. Przedmiotami, z których oceny przelicza się na punkty są: j. polski, matematyka, j. angielski, informatyka i fizyka.

  • Jako Kandydat powinieneś deklarować zainteresowanie problematyką obronności i wojska.

  PAMIĘTAJ JEDNAK, ŻE:

  • Po ukończeniu nauki w klasie cyberbezpieczeństwa edukację możesz kontynuować w dowolnej szkole wyższej.

  • Nieukończenie nauki w klasie cyberbezpieczeństwa nie wiąże się z odpowiedzialnością uczniów, w szczególności nie jest wymagany zwrot kosztów.

  • Rekrutacja na rok szkolny 2024/25 odbywa się poprzez dostarczenie do szkoły podania.

  Zasady przyjmowania uczniów

  Ogólne zasady przyjmowania uczniów do klas pierwszych I Liceum Ogólnokształcącego na rok szkolny 2024/25

  Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się następujące kryteria:

  1. Suma punktów uzyskanych jako wynik:
   a) egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów).
   Wyniki egzaminu wyrażone, w skali procentowej dla zadań z zakresu: 1. języka polskiego – mnoży się przez 0,35; 2. matematyki – mnoży się przez 0,35; 3.   języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.
   b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych przez szkołę przedmiotów.
   Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty: ∙ celująca – 18 pkt ∙ bardzo dobra – 17 pkt ∙ dobra – 14 pkt ∙ dostateczna – 8 pkt ∙ dopuszczająca – 2 pkt
   c) innych osiągnięć umieszczonych na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej– łącznie 28 pkt.
  1. O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno następujące kryteria:
  2. suma punktów wymienionych w pkt. l,
  3. suma punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty,
  4. suma punktów uzyskanych za świadectwo,
  5. udział w finałach konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
  6. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od ww. kryteriów.
  7. Obowiązujący próg przyjęcia do liceum w powiecie oleskim wynosi 80 pkt.

  Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2024/25:

  16.05.2024r.–19.06.2024r. do godz. 15:00 składanie wniosku o przyjęcie do szkoły (w formie papierowej), podpisanego przez kandydata i rodziców/prawnych opiekunów  (do pobrania na stronie lo.olesno.pl). Prosimy także o dostarczenie dwóch zdjęć legitymacyjnych.

  21.06.2024r.–5.07.2024r. do godz. 15:00 Uzupełnienie wyżej wymienionego wniosku o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.

  Do 10 lipca 2024r. weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.

  12 lipca 2024r. ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

  12.07.2024r. -17.07.2024r. do godz. 15:00 potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej, a także dwóch zdjęć.

  19 lipca 2024r. do godz. 14:00 ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.

  Pobierz i zapoznaj się z  najważniejszymi dokumentami: