Edukacyjna Wartość Dodana

Metoda analizy  pozwalająca oszacować efektywność nauczania

Do ewaluacji wyników i efektywności nauczania wykorzystuje się dwa rodzaje wskaźników egzaminacyjnych. Pierwszy z nich informuje o wynikach nauczania w danej szkole. Drugi opisuje efektywność nauczania, czyli wykorzystanie przez szkołę zasobów „na wejściu”.

Wskaźniki efektywności nauczania wyznacza się za pomocą metody edukacyjnej wartości dodanej – EWD. Metoda ta jest  zestawem technik statystycznych pozwalających oszacować wkład szkoły w końcowe wyniki egzaminacyjne.

Wynik szkoły prezentowany jest w postaci elipsy w układzie współrzędnych. Oś pozioma przedstawia wynik egzaminu maturalnego, oś pionowa – wskaźnik EWD.

  1. Szkoły neutralne. Licea ogólnokształcące lub technika, w których notujemy zarówno średni w skali kraju poziom wyników maturalnych, jak i przeciętną efektywność.
  2. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (prawa górna ćwiartka) – TU JESTEŚMY!
  3. Szkoły o wysokich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (prawa dolna ćwiartka).
  4. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i wysokiej efektywności mierzonej EWD (lewa górna ćwiartka).
  5. Szkoły o niskich wynikach maturalnych i niskiej efektywności mierzonej EWD (lewa dolna ćwiartka).

Wskaźniki I LO w Oleśnie obliczone na podstawie danych egzaminacyjnych z lat 2014-2016

(są to ostatnie opublikowane wyniki)

PRZEDMIOTY  HUMANISTYCZNE

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:  326

Przedmioty Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski  326  49
historia  60  41
WOS  44  44

PRZEDMIOTY  MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZE

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:  327

Przedmioty Łącznie Poziom rozszerzony
matematyka  327  98
biologia 127 117
chemia  44  44
fizyka 64 54
geografia 98 78
informatyka 9 5

JĘZYK POLSKI

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:  326

Przedmioty Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski  326  49

MATEMATYKA

Liczba zdających, których wyniki uwzględniono w analizie:  327

Przedmioty Łącznie Poziom rozszerzony
j. polski  327  98