KLASYFIKACJA KOŃCOWOROCZNA KLAS I – II

ROK SZKOLNY 2019/20

 

  1. 09 czerwca (wtorek) 2020r. – wpisanie zagrożeń z przedmiotów, poinformowanie, uczniów przez e-dziennik;
  2. 10 czerwca (środa) 2020r. – pisemne ( przez e-dziennik) poinformowanie rodziców/opiekunów prawnych o zagrożeniach ocenami niedostatecznymi i nieklasyfikowaniu z przedmiotów;
  3. 17 czerwca (środa)2020r.–poinformowanie uczniów o przewidywanych wszystkich ocenach klasyfikacyjnych;
  4. 22 czerwca ( poniedziałek) 2020r. – wpisanie przez wychowawców    propozycji ocen z zachowania do e-dziennika. W przypadku ocen wzorowych i nagannych przedstawienie uzasadnienia;
  5. 22 czerwca ( poniedziałek ) 2020r. – ostateczny wpis ocen klasyfikacyjnych;
  6. 23 (wtorek) 2020r. – posiedzenie klasyfikacyjne Rady Pedagogicznej;
  7. 26 czerwca (piątek) 2020r. – zakończenie Roku Szkolnego 2019/20

 

Dyrektor