Deklaracja dostępności Zespół Szkół w Oleśnie

Deklaracja dostępności strony internetowej

Zespół Szkół w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.lo.olesno.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015.12.02

Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2021-03-29

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29

Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2021-03-30

Treści lub funkcje niedostępne

Część opublikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
Filmy nie posiadają napisów dla osób niedosłyszących.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą do kontaktu jest Mariusz Jaguś , adres e-mail: mjagus@10g.pl, telefon: 343583806.

Informacja zwrotna

Na podstawie Art.18.(1-6): Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

Postępowanie odwoławcze

Na podstawie Art.18.7: W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich, https://www.rpo.gov.pl/

Dodatkowe informacje

Deklaracja poprawy dostępności: nieustannie poszukujemy rozwiązań aby zwiększyć dostępność i użyteczność naszej strony internetowej.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Zespół Szkół w Oleśnie  mieści się przy ulicy Sądowej 2 w Oleśnie. Do budynku prowadzi wejście  od strony ulicy Sądowej i ul. B. Prusa. Budynek jest częściowo dwukondygnacyjny. Obiekt szkolny posiada podjazd/podejście do budynku bez barier architektonicznych (krawężników i schodów), z poziomu chodnika prowadzącego do budynku. Wejście do budynku przystosowane jest dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, drzwi wejściowe oznaczone kontrastowo (taśma) z zamontowanym „hamulcem” zamykania.

Dostosowanie korytarzy

Korytarze w Zespole Szkół  są szerokie i nie powodują utrudnień w poruszaniu się osób z niepełnosprawnościami. Budynek na każdej kondygnacji posiada przystosowane ciągi komunikacyjne z odpowiednią szerokością wejść do pomieszczeń, pomieszczenia są zaaranżowane w sposób przewidywalny/uporządkowany.

Dostosowanie schodów

Schody w Zespole Szkół w Oleśnie  są szerokie, nie są strome. Krawędzie stopni schodów są oznaczone taśmą kontrastową/oznakowane na potrzeby osób niedowidzących. Wyjątek stanowią schody do pomieszczeń piwnicznych. Na wyposażeniu szkoły znajduje się  urządzenie dźwigowe umożliwiające osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich i dostęp do pomieszczeń na wyższych kondygnacjach.

Dostosowanie wind

W budynku nie są dostępne windy.

Dostępność pochylni

W budynku nie są dostępne pochylnie.

Dostępność platform

W budynku nie są dostępne platformy.

Dostępność informacji głosowych

W budynku nie są dostępne informacje głosowe.

Dostępność pętli indukcyjnych

W budynku nie ma dostępnych pętli indukcyjnych.

Dostosowanie parkingów

Na parkingu umiejscowionym od strony boiska Zespołu Szkół w Oleśnie znajduje się 1 miejsce parkingowe.

Prawo wstępu z psem asystującym

W Zespole Szkół w Oleśnie obowiązuje prawo wstępu z psem asystującym.

Dostępność tłumacza języka migowego

W Zespole Szkół w Oleśnie nie jest dostępny tłumacz języka migowego.

Dodatkowe informacje

Siedziba Zespołu Szkół w Oleśnie posiada odpowiednie zaplecze higieniczno-sanitarne, dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Osoba niepełnosprawna może skontaktować się z pracownikiem szkoły w celu załatwienie sprawy urzędowej poprzez pracownika obsługi.