Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zespołu Szkół w Oleśnie

Zespół Szkół w Oleśnie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej lo.olesno.pl

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. 

Przygotowanie oświadczenia w sprawie dostępności

 • Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia: 2020-03-12
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-12

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej lub aplikacji mobilnej prosimy o kontakt na adres mailowy lo_olesno@wodip.opole.pl Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 00 48 34 358 38 06. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Informacje uzupełniające

 • Data publikacji strony internetowej: 2019-05-01
 • Data ostatniej aktualizacji dotyczącej zmiany wyglądu, struktury informacji lub sposobu publikowania: 2021-03-08

Dane teleadresowe podmiotu publicznego

46-300 Olesno
ul. Sądowa 2

tel./fax 00 48 34 358 38 06

e-mail: lo_olesno@wodip.opole.pl

www.lo.olesno.pl


Skróty klawiszowe

 Strona obsługuje następujące skróty klawiszowe:

   • TAB – przejście do kolejnego elementu
   • SHIFT + TAB – przejście do poprzedniego elementu
   • SHIFT + ALT + F – przejście do wyszukiwarki
   • SHIFT + ALT + H – przejście do strony głównej
   • SHIFT + ALT + M – przejście do treści podstrony
   • SHIFT + ALT + 1do 2 – przejście do menu
   • ESC – anulowanie podpowiedzi

Strona posiada narzędzia ułatwiające  dostęp:

 • Zwiększ tekst
 • Zmniejsz tekst
 • Skala szarości
 • Wysoki kontrast
 • Negatywny kontrast
 • Jasne Tło

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkół w Oleśnie mieści się w dwóch  osobnych budynkach. Jeden z budynków składa się z 5 segmentów. Segment A – główny budynek dydaktyczny, segment  B – część socjalna, segment C- budynek dydaktyczny, segment D – hala sportowa i zaplecze socjalno – sportowe, segment E – sala gimnastyczna. Drugi budynek oznaczony jest  nr 18. Wejście do budynku odbywa się z poziomu “O”. Wejście do pozostałych budynków odbywa się z poziomu “0”, lub można skorzystać z podjazdów do drzwi wejściowych. W segmencie B zainstalowana jest platforma schodowa dla osoby poruszającej się na wózku lub o kulach. Platforma obejmuje: poziom zero budynku – wysoki parter  – I piętro – II piętro. Jest dostępna przy wejściu głównym.  

W budynku głównym  na poziomie – parter, 1 piętro, 2 piętro oraz w segmencie D, znajdują się toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 

Na parkingu przy hali sportowej  wyznaczono 1 miejsce parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących. 

Obsługa osób niepełnosprawnych odbywa się na I piętrze w segmencie A. W budynku nie ma pętli indukcyjnych.