Ósmoklasisto!
Do rozpoczęcia rekrutacji pozostało
0
0
0
0
Days
0
0
Hrs
0
0
Min
0
0
Sec
Ulotka rekrutacyjna na rok 2020/21

Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się następujące kryteria:

 1. Suma punktów uzyskanych jako wynik:

a) egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku szkoły podstawowej (maksymalnie 100 punktów). Wyniki egzaminu wyrażone, w skali procentowej dla zadań z zakresu:

 1. języka polskiego – mnoży się przez 0,35;
 2. matematyki – mnoży się przez 0,35;
 3. języka obcego nowożytnego – mnoży się przez 0,3.

b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa z języka polskiego, matematyki oraz z dwóch wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród następujących: historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, język obcy, WOS, informatyka. Przyjmuje się następujący sposób przeliczania ocen na punkty

 • celująca – 18 pkt
 • bardzo dobra – 17 pkt
 • dobra – 14 pkt
 • dostateczna – 8 pkt
 • dopuszczająca – 2 pkt

c) Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej (konkursy, osiągnięcia sportowe i artystyczne, wolontariat, ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – zgodnie z rozporządzeniem) – łącznie 28 pkt.

2.O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno następujące kryteria:

 1. suma punktów wymienionych w pkt. l,
 2. suma punktów uzyskanych za egzamin ósmoklasisty,
 3. suma punktów uzyskanych za świadectwo,
 4. udział w finałach konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,
 1. Laureaci lub finaliści ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej oraz laureaci konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy o systemie oświaty są przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od ww. kryteriów.
 1. Obowiązujący próg przyjęcia do liceum w powiecie oleskim wynosi 80 pkt.

Link do wejścia do systemu rekrutacji elektronicznej znajdziesz pod adresem:   http://lo.olesno.pl/rekrutacja

Wobec zaistniałej sytuacji w kraju poniższy terminarz jest nieaktualny. Zostanie zmieniony niezwłocznie po opublikowaniu harmonogramu działań rekrutacyjnych przez Kuratorium Oświaty w Opolu.

11 maja 2020 r. – 23 czerwca 2020 r. do godz. 1500– termin składania podania wydrukowanego z systemu internetowej rekrutacji oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych. Uwaga: po przybyciu do szkoły i oddaniu podania uczeń wypełnia dodatkową informację dotyczącą wyboru przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym oraz wybiera drugi język obcy, którego chce się uczyć.


26 czerwca 2020 r. – 30 czerwca 2020 r. do godz. 1500 – uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu ósmoklasisty.


do 10 lipca 2020 r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


13 lipca 2020 r.  – ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.


od 13 lipca  2020 do 20 lipca do godz. 1500 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty, o ile nie zostały złożone wcześniej.


21 lipca 2020 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.


Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego: Załącznik 1

Przedmioty w zakresie rozszerzonym realizowane są w następujących grupach międzyoddziałowych:

 • humanistycznej (język polski oraz do wyboru historia lub wos),
 • społecznej (wiedza o społeczeństwie oraz do wyboru historia lub geografia),
 • ekologicznej (biologia, geografia),
 • ekonomicznej (matematyka, geografia),
 • politechnicznej (matematyka, fizyka),
 • medycznej (biologia, chemia).

Atutem takiego modelu kształcenia jest możliwość zmiany profilu kształcenia (przedmiotów realizowanych w zakresie rozszerzonym) bez konieczności zmiany klasy.

 Oferujemy klasy: 

 • z rozszerzonym językiem angielskim,
 • z rozszerzonym językiem niemieckim.

 Poziom nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego będzie zróżnicowany zależnie od stopnia zaawansowania znajomości języka przez uczniów.

Przedmiotami dodatkowymi w grupach międzyoddziałowych są:

 • w grupach humanistycznej i medycznej: język łaciński
 • w grupie politechnicznej: informatyka
 • w grupach ekologicznej oraz społecznej: informatyka lub język łaciński
 • w grupie ekonomicznej: edukacja ekonomiczna.

Opcja dostępna w późniejszym czasie.

Aby zgłosić się do szkoły wchodzimy na stronę tutaj i zgłaszamy Swoją kandydaturę.

Zasady składania dokumentów:

 1. Po zarejestrowaniu się w systemie rekrutacji elektronicznej wydrukuj wniosek i podanie.
 2. Do wniosku dodaj dwa zdjęcia legitymacyjne ( podpisane na odwrocie).
 3. Wniosek i podanie możesz złożyć w szkole w dniach od 11 maja do 23 czerwca w każdy poniedziałek i środę w godzinach 9:00 – 12:00 w sali nr 4
 4. W razie pytań dzwoń pod numer 34 358 38 06 (sekretariat szkoły)
 5. Zachowaj wszystkie środki ostrożności ( maseczka na twarz, własny długopis)

 

Po zalogowaniu się, należy wypełnić formularz i odesłać na adres szkoły.

Formularz do wypełnienia elektronicznego i wydruku.

Formularz tylko do wydruku (pdf)

Adres mailowy  zwrotny: lo_olesno@wodip.opole.pl

Film promocyjny
Film promocyjny 1