Zespół Szkół w Oleśnie

46-300 Olesno, ul. Sądowa 2, tel. 34/3583806

I   LICEUM   OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

(3-letnie oraz 4-letnie)

Przy rekrutacji do szkoły uwzględnia się następujące kryteria:

1. Suma punktów uzyskanych jako wynik:

a) egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku gimnazjum (maksymalnie 100 punktów);
Wyniki egzaminu gimnazjalnego (zawarte w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach egzaminu), wyrażone są w skali procentowej dla zadań z zakresu:

1) języka polskiego
2) historii i wiedzy o społeczeństwie
3) matematyki
4) przedmiotów przyrodniczych: biologii, geografii, fizyki i chemii
5) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym
przeliczane są na punkty wg zasady, iż z każdego zakresu można uzyskać maksymalnie 20 punktów, czyli 1% w każdym z zakresów odpowiada 0,2 pkt.

b) punktów wynikających z przeliczenia ocen ze świadectwa gimnazjalnego z języka polskiego oraz z trzech wybranych przez szkołę obowiązkowych zajęć edukacyjnych spośród następujących: matematyka, historia, geografia, biologia, fizyka, chemia, język obcy, WOS, informatyka.

Przyjmuje się następujące sposoby przeliczania ocen na punkty:

 • celująca – 18 pkt
 • bardzo dobra – 17 pkt
 • dobra – 14 pkt
 • dostateczna – 8 pkt
 • dopuszczająca – 2 pkt

c) Inne osiągnięcia umieszczone na świadectwie ukończenia gimnazjum (konkursy, osiągnięcia sportowe i artystyczne, wolontariat, ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem – zgodnie z rozporządzeniem) – łącznie 28 pkt.

2. O przyjęciu do oddziałów decydują kolejno następujące kryteria:

a) suma punktów wymienionych w pkt. l,

b) suma punktów uzyskanych za egzamin przeprowadzony w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

c) suma punktów uzyskanych za świadectwo,

d) udział w finałach konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim,

e) średnia ocen z wszystkich przedmiotów obowiązkowych na świadectwie ukończenia gimnazjum.

3. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do I Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od ww. kryteriów.

4. Obowiązujący próg przyjęcia do liceum w powiecie wynosi 80pkt.

13 maja 2019 r. – 21 czerwca 2019 r. – termin składania podania wydrukowanego z systemu internetowej rekrutacji oraz dwóch zdjęć legitymacyjnych; po przybyciu do szkoły i oddaniu podania uczeń wypełnia informację dotyczącą wyboru zakresu rozszerzonego oraz zaznacza drugi język obcy.


21 czerwca 2019 r. – 25 czerwca 2019 r. – uzupełnienie podania o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum/szkoły podstawowej oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego/ósmoklasisty.


10 lipca 2019 r.  – weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i dokumentów potwierdzających spełnienie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.


11 lipca 2019 r.  – ogłoszenie list kandydatów  do szkoły.


od 11 lipca  2019 do 15 lipca do godz. 12.00 – potwierdzenie przez rodzica albo kandydata pełnoletniego woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, i ile nie zostały złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe –także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu


16 lipca 2019 r. do godz. 14.00 – ogłoszenie listy uczniów przyjętych do szkoły.


Spotkanie z rodzicami uczniów – kandydatów do I Liceum Ogólnokształcącego odbędzie się 6 czerwca 2019 r. o godzinie 15.30 w auli szkoły.

Szczegółowy terminarz postępowania rekrutacyjnego: Załącznik 1, Załącznik nr 2

Oferujemy klasy:

– z rozszerzonym programem języka angielskiego,

– z rozszerzonym programem języka niemieckiego,

– sportową z możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem : język angielski / języka niemiecki,

Poziom nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego będzie zróżnicowany zależnie od stopnia zaawansowania znajomości języka przez uczniów.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym realizowane są w grupach międzyoddziałowych wg następujących propozycji:

 1. grupa humanistyczna (język polski, historia lub wos),
 2. grupa społeczna (historia, wiedza o społeczeństwie),
 3. grupa ekologiczna (biologia, geografia),
 4. grupa ekonomiczna (matematyka, geografia),
 5. grupa matematyczno-fizyczna (matematyka, fizyka),
 6. grupa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia),
 7. grupa geografia – wos (geografia, wiedza o społeczeństwie).

W grupie humanistycznej, społecznej i biologiczno-chemicznej – język łaciński jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie ekologicznej – geografia świata jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie ekonomicznej – edukacja ekonomiczno – społeczna jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie matematyczno – fizycznej – informatyka jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie geografia – wos – przedmiotami dodatkowymi są informatyka i historia współczesna.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia, pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, opinia trenera, instruktora lub nauczyciela wychowania fizycznego.

W klasie sportowej uczniowie mogą dokonać wyboru następujących dyscyplin sportowych:

– dziewczęta: piłka siatkowa, piłka ręczna, lekkoatletyka,

– chłopcy: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa.

Zajęcia będą obejmować także inne dyscypliny sportowe.

Oferujemy klasy:

– z rozszerzonym programem języka angielskiego,

– z rozszerzonym programem języka niemieckiego,

– sportową z możliwością wyboru języka wiodącego lub języka z rozszerzonym programem : język angielski / języka niemiecki,

Poziom nauczania języka angielskiego i języka niemieckiego będzie zróżnicowany zależnie od stopnia zaawansowania znajomości języka przez uczniów.

Przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym realizowane są w grupach międzyoddziałowych wg następujących propozycji:

 1. grupa humanistyczna (język polski, historia lub wos),
 2. grupa społeczna (historia, wiedza o społeczeństwie),
 3. grupa ekologiczna (biologia, geografia),
 4. grupa ekonomiczna (matematyka, geografia),
 5. grupa matematyczno-fizyczna (matematyka, fizyka),
 6. grupa biologiczno-chemiczna (biologia, chemia),
 7. grupa geografia – wos (geografia, wiedza o społeczeństwie).

W grupie humanistycznej, społecznej i biologiczno-chemicznej – język łaciński jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie ekologicznej – informatyka lub j.łaciński jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie ekonomicznej – edukacja ekonomiczna jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie matematyczno – fizycznej – informatyka jest przedmiotem dodatkowym.

W grupie geografia – wos – przedmiotami dodatkowymi są informatyka lub język łaciński.

Warunkiem przyjęcia do klasy sportowej jest dostarczenie zaświadczenia lekarskiego o bardzo dobrym stanie zdrowia, pisemna zgoda rodziców/prawnych opiekunów, opinia trenera, instruktora lub nauczyciela wychowania fizycznego.

W klasie sportowej uczniowie mogą dokonać wyboru następujących dyscyplin sportowych:

– dziewczęta: piłka siatkowa, piłka ręczna, lekkoatletyka,

– chłopcy: piłka nożna, piłka siatkowa, piłka koszykowa.

Zajęcia będą obejmować także inne dyscypliny sportowe.

Aby zgłosić się do szkoły wchodzimy na stronę tutaj i zgłaszamy Swoją kandydaturę.